сряда, 11 юли 2012 г.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ В АВСТРИЯ

Веднага щом бъдете наети на работа в Австрия, вашият работодател ще предприеме необходимите стъпки, за да ви регистрира за целите на социалната  сигурност. Ще бъдете регистрирани в здравноосигурителен фонд (Krankenkasse), който след това ще уведоми
институциите, отговорни за осигуряване за трудови злополуки, пенсионно осигуряване и осигуряване за безработица. Ще получите осигурителен номер, под който ще бъдат записвани вашите осигурителни периоди и доходите, на които се осигурявате. След приключване на тези формалности ще получите от вашия работодател екземпляр от сертификата за регистрация в здравноосигурителния фонд.
Ако сте самостоятелно заето лице, трябва да се свържете с компетентната институция за социалнo осигуряване, която ще ви информира за конкретните правила, които се прилагат спрямо вас по отношение на регистрацията и вноските.
Австрийското социално осигуряване включва:
·        осигуряване за болест;
·        злополука (трудови злополуки и професионални болести);
·        пенсия;
·        за безработица.


Социалното осигуряване се основава на трудова заетост (а не на пребиваване) и осигуреното лице не може да избира между осигурителните фондове.
В качеството си на служител, вие сте задължени да плащате вноски за схемите за осигуряване за болест, за безработица и за пенсия (инвалидност, старост и смърт). Вноските се изчисляват като процент от доходите. Обикновено, вноската се разделя наполовина между вас и вашия работодател. При все това, вашият работодател е отговорен за извършване на самото плащане и приспада вашата вноска от възнаграждението ви. Ако сте самостоятелно заето лице, вие сте задължени да плащате вноски за осигуряване за болест, за злополуки и за пенсия.  


Право на здравни грижи


          Вие имате достъп до здравеопазване, ако сте здравно осигурени. Осигуряването е задължително за следните лица: всички служители с платена заетост и стажанти, безработни лица, получаващи обезщетения за безработица, лица, получаващи гарантирани минимални средства, ориентирани към потребностите, получаващи или кандидатстващи за пенсия, участници в професионална преквалификация, лица, които отслужват своята военна или гражданска служба, самостоятелно заети лица и всички членове на семейството, които работят в техните предприятия.
Лица, които имат (общ) доход от една или повече професионални дейности под минималния праг (Geringfügigkeitsgrenze) от €374,02 на месец за 2011 г., са освободени от задължително осигуряване. Достъпно е специално доброволно осигуряване.
Всяко лице, което пребивава в Австрия без задължително осигуряване, има право да се осигурява на доброволни начала. Доброволно осигурените лица могат да кандидатстват за медицински обезщетения, но само ако са били осигурени за поне шест месеца. За студентите е необходимо само пребиваване в Австрия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар