неделя, 29 януари 2017 г.

НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 1 ОТ 01.01.2017 г.

Последните промени в Наредба Н-8 от 29 декември 2005 г. и КСО въвеждат ново изискване относно данните, които се подават за работниците и служителите с прекратени правоотношения - вече се изисква да се отразява дали правоотношението е прекратено по вина или със съгласието на работника/служителя, или е прекратено от работодателя.

ОСИГУРЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИК ИЛИ УПРАВИТЕЛ НА ФИРМА


Когато стартирате свой собствен бизнес, след регистрирането на фирма /ООД или ЕООД/, е належащо да се изяснят още някои въпроси, свързани със спазването на данъчното и осигурително законодателство. Когато сте сигурни, че спазвате закона (това не е толкова трудно и сложно) – можете да спокойно да работите за развитието на своя бизнес.

неделя, 11 декември 2016 г.

КАК САМИ ДА РЕГИСТРИРТЕ ЕООД

Стартирането на собствен бизнес понякога е резултат на спонтанно решение, в други случаи е в следствие на дълго обмисляне и анализиране на икономическата полза. Във всеки случай на желание за предприемачество не трябва да се губи фокуса от продукта или услугата, които ще се предлагат и начините за реализация на идеята. 

петък, 9 септември 2016 г.

ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Свободното движение в рамките на Европейската общност е право, гарантирано на трудово активните лица с Договора за създаване на Европейската общност. За да се реализира свободата на движение на наетите и самостоятелно заетите лица, са установени правила за координиране на системите за социално осигуряване. 

вторник, 23 август 2016 г.

РАБОТА В ШВЕЙЦАРИЯ

         Гражданите на България и Румъния от 01.06.2016 г. за първи път  се възползват от пълната свобода на движение. Те стават равнопоставени на гражданите на останалите държави-членки на ЕС (без Хърватия) и държавите от  Европейската асоциация за свободна търговия (ЕFTA). Българските и румънските граждани, които изпълняват условията за доказване на правото на заселване, могат да се установяват в Швейцария и да започнат работа без предварителна проверка на условията на пазара на труда.

неделя, 7 август 2016 г.

ДОГОВОРИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ


Един от най-често срещаните казуси по които се дискутира е как да определим един договор дали принадлежи към трудовите отношения или към гражданските. И най-често допусканите грешки са именно при определянето на вида договор, който трябва да се сключи.

понеделник, 18 юли 2016 г.

ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ В ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Задължението за зачитане като трудов стаж по българското трудово законодателство на периоди на работа в Европейския съюз (ЕС) е установено в чл. 351, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), според която трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана и работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава - членка на ЕС, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението. 

петък, 15 юли 2016 г.

ОФШОРНА ФИРМА - ХАРАКТЕРИСТИКА

На различни места по света съществуват офшорни зони, които позволяват регистрация на юридически лица при особен данъчноправен режим. 
Офшорна зона - това е място, където може да се регистрира търговско дружество, което по закон се облага с много ниски или никакви данъци, включително данък печалба, като най - често данък печалба изобще не се дължи.

вторник, 12 юли 2016 г.

ТАКСИ КЪМ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

Към съдебния изпълнител се дължат такси и в случаите на принудително, и в случаите на доброволно изпълнение на задължението. 
Когато един длъжник има задължения към кредитора, за това задължение кредиторът може може да получи изпълнителен лист от съда. За да бъде събрано вземането, с този изпълнителен лист кредиторът може да възложи на съдебен изпълнител да извърши действията по събирането. 

РОДИТЕЛИТЕ ИМАТ ПРАВО НА НАСЛЕДСТВЕНА ПЕНСИЯ ОТ ДЕЦАТА СИ

Родителите имат право на наследствена пенсия от децата си, ако са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО и ако не получават лична пенсия. Възрастта по чл. 67, ал. 1 от КСО за 2016 г. е 60 години и 10 месеца за жените и 63 години и 10 месеца за мъжете. 
Родителите не могат да получават едновременно лична и наследствена пенсия, с изключение на родителите на лицата, починали по време на наборна военна служба. 
При получаване на лична пенсия, им се изплаща по-благоприятната по размер пенсия, а по-неблагоприятната се спира.

вторник, 27 януари 2015 г.

ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДЕТЕЛСТВО ПРЕЗ 2015 г.


 В началото на всяка година се предвиждат редица промени в българското законодателство. Основните, засягащи осигурителното законодателство считано от 01.01.2015, са следните:

1. Месечният размер на минимална работна заплата се увеличава от 340 лв. на 360 лв., а от 01.07.2015г. се предвижда второ увеличение - на 380 лв. на месец. За 2015 г. не се правят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

четвъртък, 28 август 2014 г.

ИНВЕСТИЦИИ И КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ


     Под инвестиция разбираме всяко влагане на средства в някаква дейност с цел бъдещо получаване на доход и увеличаване на капитала. Инвестирането може да става в реални активи – сгради, недвижими имоти, патенти, лице...нзи.. или във финансови активи – акции, облигации, банкови депозити и т.н. При вземането на решение за инвестиране се изхожда от няколко критерия:

четвъртък, 7 август 2014 г.

МОЯТА ЗАСТРАХОВКА "ЖИВОТ"

         Макар българинът да предпочита да застрахова автомобилът и недвижимото си имущество, вместо личния си живот, голяма част от хората са запознати с основните принципи на животозастраховането.
         Нужна ли ми е застраховка „Живот”? Всеки от сам трябва да прецени. Застараховката „Живот” служи да защити доходите и стандарта на живот на хора, чиито доходи са основен източник на средства. Тя е подходящо инвестиционно решение за хора, които имат деца, съпруг, родители, които са зависими от него.

понеделник, 4 август 2014 г.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

1. Какви са преимуществата на реформираната пенсионна система? - Реформираната пенсионна система дава възможност, в допълнение към държавната пенсия, лицата да получават и допълнителна пенсия от фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, както и пенсия от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Ако използвате всички форми на осигуряване, които българската пенсионна система предлага, вие може да си осигурите едно добро равнище на доходи в годините след пенсиониране.

сряда, 9 април 2014 г.

ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СТАЖС последните пормени в Кодекса на труда от март 2014 г. беше законово уредена възможността за стажуване и бяха прецизиране текстовете по отношение на трудов договор с условие за обучение по време на работа.
Съгласно новият член 233а от Кодекса на труда стажуването се определя чрез неговите основни характеристики – стажуването представлява вид трудова дейност, изпълняване на определена работа, подчинена на една специфична цел – стажуващият да усвои практечески знания и умения по придобита професия или специалност.

четвъртък, 27 март 2014 г.

ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД - РЕД ЗА ПОЛАГАНЕ, ОТЧИТАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ


        Извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от работника или служителя извън установеното за него работно време.
Извънреден е трудът, при който работникът работи повече от установеното за него работно време, уговорено в индивидуалния трудов договор. Извънредния труд може да се положи както по разпореждане на работодателя, така и да се извършва „със знанието и без противопоставянето на работодателя или съответния ръководител”.

СПОГОДБА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КАНАДА ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТСчитано от 1 март 2014 г. влезе в сила Спогодба между Република България и Канада за социална сигурност. В спогодбата са залегнали принципите за еднакво третиране на лицата; запазване на вече придобити права, например изплащане на пенсии на територията на другата държава, сумиране на осигурителните периоди, придобити съгласно правните разпоредби на двете държави, при определяне правото на пенсии на лицата.

вторник, 11 март 2014 г.

ЗАКУПУВАНЕ НА СТАЖ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕАко не ви достига осигурителен стаж за пенсиониране и през настоящата 2014 г. такъв може да бъде закупен. Стажа се закупува на 2 основания по чл.9а КСО – или се купува висше, съответно полу-висше образование ( но за не повече от срока на обучение), или при навършване на пенсионната възраст за съответната година на пенсиониране.

вторник, 4 март 2014 г.

ДАНЪЧНО ОБЛЕКЧЕНИЕ ЗА ДОХОДИ, КОИТО СА ПО-НИСКИ ОТ МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТАОт 01.01.2014 г. в ЗДДФЛ се въвежда ново данъчно облекчение за доходи, които не превишавт минималната работна заплата. По силата на новата разпоредба на чл. 22б, за да ползват тези облекчения, физическите лица трябва да отговарят едновременно на следните две условия:

СРОЧНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИСрочен трудов договор се сключва за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия. Текстът се отнася само за дейност или определена работа, която може да бъде предварително фиксирана с определени срокове и не се отнася за при заместване или заемане на конкурсна длъжност. Спрямо договорите с конкретно определен срок е въведен принципът, според който срочен трудов договор за определен срок може да се сключва там, където и доколкото естеството и характерът на работата налагат това.

събота, 1 март 2014 г.

НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ И ВИДОВЕ ПЛАЩАНЕ, В СИЛА ОТ 01.03.2014 гНовите банкови сметки: 
  •  Централен бюджет – по тази банкова сметка се превеждат всички задължения за ДДС, годишни и авансови вноски по ЗКПО, включително данъци при източника, авансови, окончателни и данъци при източника на данъка върху доходите на физическите лица и други данъци; 
  •  Вноски за социално-осигурителни фондове – по тази сметка се превеждат вноските за ДОО от осигурителите и самоосигуряващите се лица, включително лихвените плащания; 
  •  Вноски за Националната здравно-осигурителна каса (Вноски за здравно осигуряване) – за внасяне на вноски за здравно осигуряване от осигурителите и самоосигуряващите се лица, включително лихвените плащания; 
  •  Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване;

неделя, 2 февруари 2014 г.

ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР. 1 И ОБР. 6 ПРЕЗ 2014 г.През 2014 година Декларация обр.1 и обр.6 се подават едновременно. При подаването на данните се извършва проверка за съответствие. Проверката за съответствие се извършва само за данните, подавани с Декларации обр.1 и обр. 6 за период след 2013г. Сравнението между Декларация обр.1 и Декларация обр.6 се прави като задълженията, декларирани в Декларация обр.6 само за осигуровки се сравняват с изчислените вноски от всяка Декларация обр.1. При търсенето на съответствие на данните между Декларация обр.1 и Декларация обр.6 не участват полетата за данъка по ЗДДФЛ от Декларация обр.1 (поле 31, поле 31А, поле 33) и Декларация обр.6 – (поле 16 , поле 17).

вторник, 26 ноември 2013 г.

ПРОМЕНИ В РЕДА НА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 1 И ОБРАЗЕЦ 6 ЗА 2014 г.

          С промените в НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, които са в сила от 01.01.2014 г. се правят няколко същестевни промени,

петък, 15 ноември 2013 г.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА


Право да получат обезщетение за безработица имат лицата, които са били осигурявани за този риск най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването.

вторник, 12 ноември 2013 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ


Органите, които определят и отпускат личните и наследствените пенсии и добавките към тях са длъжностните лица по пенсионно осигуряване към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.