вторник, 6 ноември 2012 г.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ СМЪРТ НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ

        При смърт на осигурено лице съпругът (съпругата), децата и родителите имат право на еднократна помощ в общ размер на две минимални работни заплати и на наследсвена петсия, съгласно чл. 11, ал. 2 и чл.12, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

За да бъде получено това обезщетение няма изискване наследниците да са осигурени по смисъла на КСО. Единственото изискване е починалото лице да е било осигурено за старост и смърт по смисъла на КСО.

Помощта се разпределя поравно между всички правоимащи лица. За да получат помощта за починалото лице правоимащите лица трябва да подадат молба-декларация по образец № 6 към чл. 7 от Наредбата за изчисляване и изплащане паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

Към молбата-декларация се прилагат следните документи:

ü удостоверение за наследници – един оригинал и останалите правоимащи лица могат да подадат копия;

ü декларация в свободен текст от едно от правоимащите лица, че родителите на починалия са живи или починали към момента на смъртта му;

ü всяко правоимащо лице прилага декларация за банковата сметка по образец № 7 към НИИПДПДОО;

ü удостоверение от съответната банка, удостоверяващ титуляра на банковата сметка;

ü родителите, ако не са вписани в удостоверението за наследници, прилагат копие от удостоверение за раждане на починалото осигурено лице;

ü копие от документ за самоличност;

Молбите-декларации за всички правоимащи наследници се подават лично в териториалното поделение на НОИ, където е бил регистриран осигурителя на починалия. Документите могат да се представят и от упълномощено лице, но в тези случаи се представя пълномощно от правоимащия. Не се изисква това пълномощно да бъде нотариално заверено.

Когато правоимащите лица представят документите за изплащане на помощ при смърт, те удостоверяват самоличността си с документ за самоличност.

Когато децата на починалото лице са непълнолетни, молбата-декларация образец № 6 се попълва и подава от законния представител – родител или настойник.

В НИИПОПДОО няма регламентирани срокове, в които трябва да се поиска помощта от правоимащите лица, но това може да стане най-късно в 3-годишния давностен срок, регламентиран в КСО, считано от датата на смъртта на осигуреното лице.

Паричната помощ при смърт се изплаща на всяко правоимащо лице в срок от 15 работни дни, считано от деня на подаването на необходимите документи в ТП на НОИ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар